Yhdistyksen säännöt

KUOPION KAMPPAILUTILAT RY

TOIMINTASÄÄNNÖT

I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Kuopion kamppailutilat ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki Itä-Suomen läänissä.

Yhdistys on perustettu toukokuun 29  p:nä 2013.

Yhdistyksen kieli on suomen kieli.

II Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suurmäentien väestönsuojan liikuntatiloissa, sekä muissa yhdistyksen hallinnassa olevissa tiloissa kamppailulajeja harjoittavien jäsenyhdistystensä seuratoimintaa, harjoittelumahdollisuuksia sekä yhdistysten välistä yhteistyötä ja tällä tavoin tukea ja edistää kamppailulajien harjoittamista toiminta-alueellaan.

III Tarkoitusten toteuttaminen

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

1) Edustamalla jäsenyhdistyksiään ja valvomalla niiden etuja ja oikeuksia asioissa, jotka koskevat Suurmäentien väestönsuojassa sijaitsevien liikuntatilojen sekä muiden yhdistyksen hallinnassa olevien tilojen käyttöä, kunnossapitoa, puhtaanapitoa, valvontaa ja turvallisuutta sekä harjoitteluvuorojen jakamista jäsenyhdistysten kesken.

2) Harjoittamalla jäsenyhdistystensä puolesta tiedotus- ja suhdetoimintaa sekä kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomioita Suurmäentien väestönsuojan tai muiden yhdistyksen hallinnassa olevien liikuntatilojen harjoitteluolosuhteisiin.

3) Kehittämällä omatoimisesti Suurmäentien väestönsuojan, tai muiden yhdistyksen hallinnassa olevia liikuntatiloja ja hankkimalla liikunnan harjoittamiseen tarvittavia laitteita ja välineitä jäsenyhdistystensä käyttöön.

4) Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

5) Omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

Yhdistys hankkii varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja asusteita.

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

 

IV Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi rekisteröidyn yhdistyksen, jonka varsinaiseen toimintaan kuuluu jonkin kamppailulajin opettaminen ja harjoittaminen ja joka:

- sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä

- on harjoittanut toimintaansa Kuopion alueella ainakin 1 vuoden ajan

- on järjestänyt hallintonsa, taloudenhoitonsa ja toimintansa moitteettomalla tavalla

- tarjoaa jäsenilleen korkeatasoista valmennusta, opetusta ja ohjausta.

- tukee toiminnallaan hyvien tapojen ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen noudattamista.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö, rekisteröity yhdistys, henkilöyhtiö, osakeyhtiö tai muu yhteisö, joka omalla toiminnallaan voi tukea yhdistyksen toimintaa tai voi muulla tavoin edistää sen tarkoituksen toteuttamista.

Varsinaisella jäsenellä on puheoikeus ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Kannattajajäsenellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Yhdistys pitää yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa.

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen voi olla velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Yhdistyksen kokous päättää jäsenen erottamisesta johtokunnan esityksestä, jos jäsen ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta. Johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous päättää myös jäseneen kohdistuvista kurinpitotoimista joita voivat olla varoitus tai määräaikainen erottaminen.

Kurinpitotoimiin voidaan ryhtyä mikäli jäsen: ei ole täyttänyt velvollisuuksiaan yhdistystä kohtaan, on toimillaan vahingoittanut yhdistystä, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta, ei enää täytä jäsenyyden ehtoja tai jättää maksamatta yhdistyksen jäsenilleen määräämiä maksuja. Ennen kurinpitotoimia jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ellei perusteena ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus. Erottamispäätös on käsiteltävä kahdessa erillisessä kokouksessa. Kokousten väli on oltava vähintään 6 kuukautta.

Tässä pykälässä tarkoitettu päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tullen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty asianomaiselle kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä ei saa valittaa.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

V Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen, sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

VI Yhdistyksen varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksien paikan ja tarkemman ajankohdan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen lähetetään varsinaisille jäsenille sähköpostilla viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu on julkaistava myös yhdistyksen internetkotisivuilla vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Kevätkokouksessa käsitellään:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

a. puheenjohtaja

b. sihteeri

c. kaksi pöytäkirjantarkastajaa

d. ääntenlaskijat

3. Todetaan

a. läsnäolijat

b. äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään toiminnantarkastajan antama lausunto sekä päätetään tilipäätöksen vahvistamisesta.

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan jäsenille.

7. Kokouksen päättäminen

 

Syyskokouksessa käsitellään

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

a. puheenjohtaja

b. sihteeri

c. kaksi pöytäkirjantarkastajaa

d. ääntenlaskijat

3. Todetaan

a. läsnäolijat

b. äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi

a. toimintasuunnitelma

b. talousarvio

6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenten joukosta johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.

7. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenten joukosta johtokuntaan jäsenet erovuorossa olevien tilalle.

8. Valitaan varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenten joukosta kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat. Toiminnantarkastajien toimikausi on 1 vuosi.

9. Vahvistetaan liittymismaksun, jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.

10. Käsitellään johtokunnan esittämät asiat ja jäsenten 10. pykälän mukaisesti vireille panemat asiat.

11. Kokouksen päättäminen.

10§

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi viidesosa varsinaisista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita yhdistyksen varsinaiset jäsenet haluavat vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

11§

Yhdistyksen, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokouksen pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä pöytäkirjantarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai viimeistään seuraavassa kokouksessa.

12§

Kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei jonkin asian ratkaisemisesta näissä säännöissä toisin mainita. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella yhdistyksen kokoukseen mennessä liittymismaksunsa ja jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

Äänestäminen valtakirjalla on sallittua. Kannattajajäsenen puhevaltaa käyttää sen erikseen valtuuttama henkilö.

VII Yhdistyksen hallinto

13§

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta vastaa sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä yhdistystä edustaa vuosikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 3-5 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee yhdistyksen kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

1. Toimia yhdistyksen ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2. Vastata yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.

3. Suunnitella ja kehittää yhdistyksen kokonaistoimintaa sekä johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.

4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.

5. Vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

6. Vastata yhdistyksen kokousten antamista velvoitteista.

7. Pitää jäsenluetteloa.

8. Hoitaa yhdistyksen taloutta.

9. Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa.

10. Tehdä yhdistyksen kokoukselle esitys varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten hyväksymisestä sekä erottamisesta.

11. Palkata ja erottaa yhdistykseen työsuhteessa olevat toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.

12. Päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.

13. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.

14. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

14§

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

15§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai rahastonhoitaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

VIII Muita määräyksiä

16§

Yhdistyksen kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alajaostoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

 

17§

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus.

18§

Jotta yhdistyksen purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä yhdistyksen kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on kolmen neljäsosan kannatettava sitä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

19§

Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin yhdistyksen toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

20§

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.